26.5.2018

Provozní podmínky

Provozní řád studia Atha Yoga

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Atha Yoga.  Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo pernamentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách studia. Poté co klient řádně uhradil vstupné je oprávněn ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Účast na lekci jógy je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách studia v sekci rozvrh. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit v rezervačním systému, případně to oznámit na webových stránkách či na facebookových stránkách.

IV.

Zrušení účasti na kurech, workshopech a seminářích ze strany klienta – Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max.2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z vaši pernamentky, či po vás bude úhrada lekce vyžadována při příští návštěvě.

VI.

STORNO PODMÍNKY se od typu akce liší. Pokud se klient nedostaví na rezervovanou otevřenou lekci, či nedojde k jejímu včasnému zrušení (2 hodiny před jejím začátkem) v on-line rezervačním systému, studio si nárokuje náhradu ve výši 100% z ceny lekce.

Pokud se klient na zaregistrovaný kurz / workshop / seminář nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 7 dní dopředu před začátkem kurzu/semináře/worshopu není-li uvedeno jinak) nebo se omluví až po započetí kurzu / workshopu / semináře, je nevratná celá  zaplacená částka. Pokud nebyla celá částka uhrazena má studio právo vymáhat doplatek finální částky. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

VII.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené veskřínkách ani jinde v prostorách studia (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele studia a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny provozovatele. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi slouží chodba před vstupem do studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory studia.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Na provozovatele se mohou klienti obracet v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio ani provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi či provozovateli. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky na místo pro ně určené.

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

kouřit

požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.