Rozvrh

Přihlášení na lekce v rezervačním systému je závazné. Seznamte se prosím se storno podmínkami.

Registrací do rezervačního systému zároveň udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých údajů. Více info o ochraně osobních údajů naleznete níže.

Děkuji za pochopení!

Nové lekce s novými lektory v Atha Yoga! 

   

      1 – pokud není kurz naplněn je možno navštěvovat jako otevřené lekce

      *Vinyasa jóga – dynamická jóga, fyzicky náročnější, vhodná pro ty, kteří si chtějí dát trochu do těla a zároveň vyčistit hlavu. Statečný začátečník zvládne.

   **Vinyasa Basic – základy pro dynamické lekce Vinyasy formou postupně se vyvíjejícího kurzu.

   ***Hatha jóga – klidná a fyzicky méně náročná lekce, vhodná i pro ty, kteří nikdy jógu necvičili, jemná lekce pro spojení se se Sebou a zklidnění.

 

Storno podmínky

Platnost permanentek je možno prodloužit pouze z provozních důvodů studia! 

Storno podmínky kurzů, workshopů, seminářů a víkendových akcí

Účast na kurzu/semináři/workshopu/víkendu můžete zrušit maximálně 7 dní před jejich začátkem. Poté je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu/semináře/workshopu. Pokud účast zrušíte méně něž 48 hodin před zahájením kurzu/semináře/workshopu je platba již nevratná. V obou případech za sebe můžete poslat náhradníka. Není možné nevyužité kurzové lekce nahradit ani si je nechat zpětně proplatit.

Rezervace místa na kurzu/workshopu/víkendu je platná až po uhrazení příslušné částky.

 

Storno podmínky otevřených lekcí

Rezervace na otevřené lekce v rezervačním systému je závazná. Svou rezervaci můžete zrušit max. 2 hodiny před začátkem lekce, není-li v rezervačním systému uvedeno jinak (viz.ranní lekce a lekce mimo studio Atha yoga). Později zrušena rezervace vám bude při příští návštěvě stržena z permanentky nebo bude po vás vyžádáno uhrazení ceny lekce.

Zrušení lekce ze strany studia je možné max.2 hodiny před začátkem lekce.

 

Provozní řád studia Atha Yoga

Provozní řád studia Atha Yoga

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Atha Yoga. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo pernamentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách studia. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Účast na lekci jógy je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách studia v sekci rozvrh. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit v rezervačním systému, případně to oznámit na webových stránkách či na facebookových stránkách.

IV.

ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ ze strany klienta – Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max.2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z vaši pernamentky, či po vás bude úhrada lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

VI.

STORNO PODMÍNKY se od typu akce liší. Pokud se klient nedostaví na rezervovanou otevřenou lekci, či nedojde k jejímu včasnému zrušení (2 hodiny před jejím začátkem) v on-line rezervačním systému, studio si nárokuje náhradu ve výši 100% z ceny lekce.

Pokud nění uvedeno jinak, u kurzu a workshopu je záloha (50%) zálohou nevratnou. Pokud se klient na zvolený kurz / workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 7 dní dopředu před začátkem kurzu) či až po konci kurzu / workshopu, je nevratná celá částa a studio má právo vymáhat doplatek finální částky. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

VII.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené veskřínkách ani jinde v prostorách studia(osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele studia a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny provozovatele. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi slouží chodba před vstupem do studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Naprovozovatelese mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio ani provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi či provozovateli. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky na místo pro ně určené.

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

kouřit

požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

Potvrzením tlačítka souhlasím udělujete souhlas správci se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
•jméno a příjmení
•e-mail
•telefonní číslo
Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a za účelem evidence klientů, pro rozesílání newsletterů a informačních sdělení týkajících se provozu studia. Tyto údaje budou Správcem* zpracovány po dobu neurčitou.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
•Poskytovatel rezervačního systému
•Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době studio nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
•vzít souhlas kdykoliv zpět,
•požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
•vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
•požadovat výmaz těchto osobních údajů,
•na přenositelnost údajů,
•podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.